როგორ აფასებს ჯანმო “დექსამეტაზონთან” დაკავშირებულ აღმოჩენას

  •  

ბრი­ტა­ნე­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბის მიგ­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, რომ­ლის თა­ნახ­მა­დაც, “დექ­სა­მე­ტა­ზო­ნი“ COVID-19-ით ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის გა­მო­სა­ჯან­მრთე­ლებ­ლად ეფექ­ტუ­რი პრე­პა­რა­ტია, ჯან­დაც­ვის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცია გან­ცხა­დე­ბას ავ­რცე­ლებს.

მას­ში აღ­ნიშ­ნუ­ლია, რომ ჯან­მო მი­ე­სალ­მე­ბა “დექ­სა­მე­ტა­ზონ­თან” და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი კლი­ნი­კუ­რი კვლე­ვე­ბის შე­დეგს, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც აღ­ნიშ­ნულ წა­მალს კრი­ტი­კულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში მყო­ფი პა­ცი­ენ­ტის სი­ცო­ცხლის გა­დარ­ჩე­ნა შე­უძ­ლია.

მსგავსი თემები