როგორ დავიკანონოთ თვითნებურად დაკავებული მიწის ფართობი – საჯარო რეესტრი გვპასუხობს

„მედიაცენტრ მთავარს“ რუბრიკაში: „მოგვწერეთ მთავარი“ მოქალქემ რამდენიმე კითხვით მიმართა, რომელიც მიწის კანონიერ მფლობელობაში დარეგისტრირებას ეხება.

მოქალაქის კითხვებს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო პასუხობს:

1. კანონით ნებადართულია თუ არა, რომ პირმა, რომელიც მიწას ათეული წლებია უვლის, დაირეგისტრიროს საკუთრებაში? აღნიშნულისთვის დაინტერესებულმა მხარემ რა პროცედურები უნდა გაოაროს?

პასუხი: აღნიშნულ საკითხს არეგულირებს „ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ“ საქართველოს კანონი, რომელიც საკუთრების უფლების აღიარების ორ განსხვავებულ ფორმას იცნობს: მართლზომიერ მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარება და თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარება. აღნიშნული კანონით მართლზომიერ მფლობელობაში არსებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარებისათვის უფლებამოსილია სააგენტო, ხოლო თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთებზე მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოსთან (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ¬− ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან) არსებული თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისია. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო საკუთრების უფლების აღიარებით საკუთრების უფლების რეგისტრაციას ახორციელებს შესაბამისი სამართლებრივი საფუძვლის, კერძოდ, მართლზომიერი მფლობელობის დამადასტურებელი კონკრეტული დოკუმენტის საფუძველზე. მაგალითად, როგორიცაა 1994 წლამდე უძრავი ნივთის მფლობელად (მოსარგებლედ) ტექნიკური ინვენტარიზაციის არქივში აღრიცხვის დამადასტურებელი ცნობა-დახასიათება თანდართული უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტით( ასეთის არსებობის შემთხვევაში), საკომლო წიგნიდან ამონაწერი, მებაღის წიგნაკი და სხვა.

მიწის რეგისტრაციის რეფორმის ფარგლებში, რომელიც 2016 წლის 1 აგვისტოს ამოქმედდა, სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის მოძიებასა და სისტემატიზაციას ახდენს საჯარო რეესტრი. საკუთრების უფლების რეგისტრაციისთვის დაინტერესებულ პირს განცხადების წარდგენისას არ მოეთხოვება უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენაც, ვინაიდან სააგენტო ამ დოკუმენტს საკუთარი რესურსით მოიძიებს სხვადასხვა ადმინისტრაციული ორგანოდან: საქართველოს ეროვნული არქივიდან, შემოსავლების სამსახურიდან, მუნიციპალიტეტის ორგანოები და სხვა. იმ შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ სარეგისტრაციო ობიექტი სრულად ან ნაწილობრივ არ არის მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთი, სააგენტოს ეკისრება ვალდებულება, დაინტერესებული პირის თანხმობით, შუამდგომლობით მიმართოს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის აღიარების კომისიას კომპეტენციის ფარგლებში საკითხის განსახილველად.

2. კანონით დაშვებულია თუ არა, რომ პირმა, საკუთრებაში დაირეგისტრიროს მიწა, რომელსაც წლებია უვლის, მაგრამ რეგისტრაციის საფუძვლად გამოიყენოს ყალბი დოკუმენტები (მაგალითად, სხვა, მის მფლობელობაში მყოფი ნაკვეთის ნახაზი და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა)?

პასუხი: კანონმდებლობის შესაბამისად, საკუთრების უფლების რეგისტრაცია სააგენტოში შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ შესაბამისი უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის საფუძველზე. მარეგისტრირებელი ორგანო და მისი თანამშრომელი პასუხს არ აგებენ წარმოდგენილი სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის ნამდვილობაზე. ისინი პასუხისმგებელი არიან მხოლოდ რეგისტრირებული მონაცემებისა და მათთან დაცული სარეგისტრაციო თუ სხვა დოკუმენტაციის ურთიერთშესაბამისობასა და უსაფრთხოებაზე. ოფიციალური დოკუმენტის გაყალბება წარმოადგენს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ მართლსაწინააღმდეგო ქმედებას, ხოლო ყალბი დოკუმენტაციის კანონიერების შესწავლა შესაბამისი სამართალდამცავი ორგანოების კომპეტენციაა.

4. რატომ ენდობა საჯარო რეესტრი რაიონებში, მერის წარმომადგენლებს მიწის სპორადული რეგისტრაციის პროცესში? მერის წარმომადგენლები ოქმებს ხელს ისე აწერენ, რომ მიწას ადგილზე არც კი ნახულობენ და თუ უფლებისდამდგენ დოკუმენტსა და აზომვით ნახაზზე არსებული ციფრები ერთმანეთს ემთხვევა, მათ იდენტურად მიიჩნევენ. დაინტერესებული პირები კი ამით ბოროტად სარგებლობენ.

პასუხი: მიწის რეგისტრაციის რეფორმამ („სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონი) შექმნა სამართლებრივი საფუძველი, რომ სხვადასხვა უწყებამ ერთმანეთთან კოორდინაციის გზით, საჯარო მმართველობითი ღონისძიებების ერთობლიობით განახორციელოს მიწის რეფორმა. რეფორმის გამართული მიმდინარეობისა და სრულყოფილი რეგისტრაციების განხორციელების პროცესში, მიწის ნაკვეთების ფაქტობრივი მდგომარეობის დადგენის თვალსაზრისით განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მუნიციპალიტეტის ჩართულობას,

ვინაიდან სწორედ ადგილობრივი ორგანოების მონაწილეობით განხორციელდა საქართველოში თავდაპირველი მიწის რეფორმა 1990-იან წლებში. მიწის რეგისტრაციის რეფორმით გათვალისწინებულ პროცესებში მუნიციპალიტეტი ჩართულია სპეციალური უფლებამოსილებით აღჭურვილი წარმომადგენლის მეშვეობით. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი ადგენს უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტით გათვალისწინებული მიწის ნაკვეთის ან/და საჯარო რეესტრში დაუზუსტებელი საკადასტრო მონაცემებით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის და მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აგეგმვით/აზომვით ნახაზზე ასახული მიწის ნაკვეთის იდენტურობას, რისთვისაც იყენებს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებულ უძრავი ნივთის ადგილზე დათვალიერების ოქმის ფორმას.


5. მოწმე, ვინც ხელს აწერს ოქმს მიწის იდენტობის შესახებ, უნდა იყოს თუ არა ადგილზე ნამყოფი, თუ შეუძლია, ადგილზე მიუსვლელად, ისე რომ კონკრეტულ ფართობს არ იცნობს სად მდებარეობს, ისე მოაწეროს ხელი?
პასუხი: მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი, სახელმწიფოსგან კანონით დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში, ვალდებულია მიწის ნაკვეთის ადგილზე დათვალიერების, ადგილზე დათვალიერებაში მონაწილე პირების – მათ შორის მოწმეების, მომიჯნავე მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეთა ჩვენებებისა და დოკუმენტაციის საფუძველზე, სრულყოფილად გამოიკვლიოს მიწის ნაკვეთის რეალური მდებარეობის საკითხი და მის მიერ შესწავლილი ინფორმაცია დეტალურად აღწეროს შესაბამის ადგილზე დათვალიერების ოქმში.

მსგავსი თემები

145 Thoughts to “როგორ დავიკანონოთ თვითნებურად დაკავებული მიწის ფართობი – საჯარო რეესტრი გვპასუხობს”

 1. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossips and web and this is actually annoying. A good blog with exciting content, that’s what I need. Thank you for keeping this site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 2. I relish, result in I found just what I was taking a look for. You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 3. Perfectly written content, Really enjoyed looking at.

 4. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 5. Needed to put you one little bit of remark to be able to say thank you again just for the breathtaking tactics you have shared on this page. It is simply strangely generous with you to provide unreservedly what exactly a few individuals could have sold for an e-book to earn some cash for their own end, most importantly seeing that you could possibly have done it in case you wanted. These creative ideas additionally acted like the fantastic way to know that other people have the identical desire just like my personal own to understand lots more in regard to this condition. I know there are several more pleasurable periods up front for individuals who read your site.

 6. Greetings! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a wonderful job!

 7. Thank you, I have just been searching for information approximately this topic for a long time and yours is the best I have discovered till now. But, what concerning the conclusion? Are you positive about the source?

 8. I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back down the road. Many thanks

 9. I just could not depart your web site prior to suggesting that I actually enjoyed the usual info an individual supply on your visitors? Is going to be back regularly in order to inspect new posts

 10. Yeah bookmaking this wasn’t a bad determination great post! .

 11. You made some nice points there. I did a search on the subject and found most guys will go along with with your blog.

 12. You have noted very interesting points! ps decent website . “Every man over forty is a scoundrel.” by George Bernard Shaw.

 13. Some really wonderful blog posts on this internet site, thankyou for contribution.

 14. Just wanna comment on few general things, The website design and style is perfect, the articles is real excellent. “If a man does his best, what else is there” by George Smith Patton, Jr..

 15. my

  Some really select blog posts on this web site, bookmarked.

 16. I keep listening to the news bulletin lecture about getting free online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

 17. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 18. Way cool, some valid points! I appreciate you making this article available, the rest of the site is also high quality. Have a fun.

 19. Useful info. Lucky me I found your website by chance, and I am stunned why this coincidence did not took place earlier! I bookmarked it.

 20. Hey, you used to write excellent, but the last few posts have been kinda boringK I miss your tremendous writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

 21. Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my visitors would enjoy your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an email.

 22. Hello I am so grateful I found your blog, I really found you by accident, while I was researching on Bing for something else, Regardless I am here now and would just like to say thanks for a fantastic post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the awesome work.

 23. you’ve gotten an excellent blog right here! would you prefer to make some invite posts on my blog?

 24. I?¦m not sure where you’re getting your info, but good topic. I must spend a while learning much more or figuring out more. Thank you for wonderful info I was in search of this info for my mission.

 25. Thanks, I’ve just been looking for info approximately this topic for ages and yours is the best I have discovered so far. However, what about the bottom line? Are you certain concerning the source?

 26. Fantastic beat ! I would like to apprentice whilst you amend your website, how can i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 27. I’m now not sure the place you are getting your info, but great topic. I must spend a while studying more or figuring out more. Thanks for excellent information I used to be searching for this information for my mission.

 28. My partner and I stumbled over here different website and thought I might as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking into your web page yet again.

 29. I saw a lot of website but I conceive this one contains something special in it in it

 30. Hey there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions? Cheers

 31. I like this website because so much useful stuff on here : D.

 32. Awsome post and straight to the point. I don’t know if this is in fact the best place to ask but do you guys have any ideea where to employ some professional writers? Thx :)

 33. www

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Cheers!

 34. Great blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Cheers

 35. Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

 36. I got what you mean , appreciate it for putting up.Woh I am delighted to find this website through google. “Do not be too timid and squeamish about your actions. All life is an experiment.” by Ralph Waldo Emerson.

 37. You made some first rate factors there. I regarded on the web for the problem and found most individuals will go together with along with your website.

 38. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely return.

 39. I really like your writing style, fantastic information, thanks for putting up :D. “Silence is more musical than any song.” by Christina G. Rossetti.

 40. I am not real excellent with English but I find this really easy to read .

 41. Hey, you used to write excellent, but the last few posts have been kinda boringK I miss your great writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 42. I don’t commonly comment but I gotta admit thankyou for the post on this one : D.

 43. I enjoy you because of all your valuable labor on this blog. My mother really loves managing investigation and it is simple to grasp why. A lot of people notice all concerning the compelling mode you deliver great guides on the web site and in addition strongly encourage contribution from website visitors on that point and my daughter is always studying a great deal. Enjoy the rest of the year. You are conducting a tremendous job.

 44. Hello! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to look it over. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Superb blog and great style and design.

 45. Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

 46. Rattling informative and great complex body part of subject matter, now that’s user genial (:.

 47. There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 48. Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

 49. Very interesting info !Perfect just what I was looking for!

 50. Good – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 51. I’ve been surfing on-line greater than 3 hours nowadays, yet I never discovered any attention-grabbing article like yours. It¦s beautiful value enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made excellent content material as you did, the net will likely be a lot more useful than ever before.

 52. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 53. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such excellent info being shared freely out there.

 54. This website is my aspiration, very excellent layout and perfect subject matter.

 55. This actually answered my downside, thank you!

 56. There is apparently a bundle to identify about this. I consider you made various nice points in features also.

 57. Hello there, I found your blog via Google while looking for a related topic, your web site came up, it looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 58. Lovely just what I was looking for.Thanks to the author for taking his clock time on this one.

 59. Thank you for sharing with us, I believe this website really stands out : D.

 60. Hi there, simply became aware of your blog via Google, and found that it is truly informative. I am going to watch out for brussels. I’ll be grateful should you proceed this in future. A lot of folks will probably be benefited out of your writing. Cheers!

 61. I genuinely enjoy reading on this site, it contains fantastic articles. “And all the winds go sighing, For sweet things dying.” by Christina Georgina Rossetti.

 62. Good blog! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a great day!

 63. Great post. I am facing a couple of these problems.

 64. Great write-up, I am normal visitor of one’s blog, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

 65. I love it when people come together and share opinions, great blog, keep it up.

 66. I have been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Studying this information So i¦m glad to exhibit that I’ve an incredibly just right uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I so much indubitably will make sure to don¦t overlook this site and provides it a glance on a continuing basis.

 67. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make reading your blog significantly easier.

 68. Just wanna tell that this is very useful, Thanks for taking your time to write this.

 69. Greetings from Idaho! I’m bored to death at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break. I love the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, good blog!

 70. Hey there! I’m at work browsing your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the superb work!

 71. Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 72. Superb blog you have here but I was curious about if you knew of any community forums that cover the same topics discussed here? I’d really love to be a part of community where I can get opinions from other experienced people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Bless you!

 73. Hi there, You’ve done a great job. I’ll definitely digg it and personally recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this web site.

 74. I’ve recently started a website, the information you provide on this web site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work. “The word ‘genius’ isn’t applicable in football. A genius is a guy like Norman Einstein.” by Joe Theismann.

 75. There is perceptibly a bunch to realize about this. I think you made some nice points in features also.

 76. You made some decent points there. I looked on the web for the difficulty and located most people will go together with together with your website.

 77. Really Appreciate this update, is there any way I can receive an update sent in an email whenever you write a new post?

 78. I precisely needed to thank you very much once again. I do not know the things I could possibly have taken care of in the absence of the actual suggestions shared by you concerning my industry. It had been an absolute troublesome crisis for me, but being able to see the professional manner you managed it forced me to cry with gladness. I’m just happier for the guidance and in addition believe you comprehend what an amazing job you’re putting in educating the others thru your blog post. I am sure you haven’t met all of us.

 79. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 80. Some genuinely nice and useful info on this web site, as well I conceive the style and design holds excellent features.

 81. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 82. Hi my family member! I wish to say that this post is awesome, nice written and come with almost all significant infos. I would like to look more posts like this .

 83. I have been examinating out some of your posts and i can claim nice stuff. I will definitely bookmark your site.

 84. An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing just a little evaluation on this. And he in reality purchased me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I really feel strongly about it and love studying more on this topic. If attainable, as you develop into experience, would you mind updating your blog with extra particulars? It’s extremely helpful for me. Big thumb up for this blog submit!

 85. I’ve recently started a blog, the info you provide on this website has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work.

 86. Hello, Neat post. There is a problem together with your site in internet explorer, might check this?K IE nonetheless is the marketplace chief and a big component to other people will pass over your excellent writing due to this problem.

 87. With every thing that seems to be developing within this subject matter, many of your viewpoints tend to be fairly refreshing. Nevertheless, I am sorry, but I can not subscribe to your whole strategy, all be it stimulating none the less. It would seem to us that your commentary are not entirely justified and in simple fact you are your self not even totally convinced of the argument. In any event I did take pleasure in examining it.

 88. Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely magnificent. I really like what you have acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I can not wait to read far more from you. This is really a wonderful site.

 89. It?¦s really a cool and useful piece of information. I am satisfied that you shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 90. Hello, you used to write wonderful, but the last few posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

 91. Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 92. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?

 93. I am really loving the theme/design of your web site. Do you ever run into any internet browser compatibility issues? A couple of my blog visitors have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any ideas to help fix this issue?

 94. I cling on to listening to the news update talk about getting free online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you tell me please, where could i acquire some?

 95. Hiya, I’m really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish only about gossips and net and this is really irritating. A good web site with interesting content, that is what I need. Thanks for keeping this website, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 96. Hi! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.

 97. Keep working ,impressive job!

 98. You are my aspiration, I possess few blogs and rarely run out from to post : (.

 99. I’d have to check with you here. Which is not one thing I often do! I enjoy reading a post that will make individuals think. Additionally, thanks for allowing me to comment!

 100. Only a smiling visitant here to share the love (:, btw great style and design.

 101. I like this website so much, saved to favorites. “Respect for the fragility and importance of an individual life is still the mark of an educated man.” by Norman Cousins.

 102. Hello my family member! I want to say that this post is awesome, great written and include approximately all significant infos. I¦d like to look extra posts like this .

 103. Good day! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!

 104. I have been surfing on-line greater than three hours as of late, but I by no means discovered any fascinating article like yours. It¦s beautiful price enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made excellent content as you probably did, the web will probably be a lot more useful than ever before.

 105. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a number of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated!

 106. Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 107. Nice post. I learn one thing more challenging on different blogs everyday. It will all the time be stimulating to learn content from other writers and follow somewhat one thing from their store. I’d want to make use of some with the content on my weblog whether or not you don’t mind. Natually I’ll give you a hyperlink in your internet blog. Thanks for sharing.

 108. WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

 109. Regards for this post, I am a big big fan of this internet site would like to keep updated.

 110. What i do not realize is in fact how you’re now not really much more well-liked than you might be right now. You’re so intelligent. You realize therefore significantly when it comes to this subject, produced me personally imagine it from so many varied angles. Its like women and men don’t seem to be involved except it¦s something to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs nice. At all times maintain it up!

 111. Pretty nice post. I simply stumbled upon your blog and wished to say that I’ve really enjoyed browsing your weblog posts. In any case I’ll be subscribing on your feed and I hope you write again soon!

 112. Thanks so much for providing individuals with an exceptionally breathtaking chance to read in detail from here. It’s usually so cool plus stuffed with fun for me and my office mates to visit your website the equivalent of three times in a week to find out the newest guidance you have. And lastly, I am actually fascinated considering the excellent solutions served by you. Certain 2 points in this article are indeed the very best I have ever had.

 113. Greetings from Los angeles! I’m bored at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, wonderful site!

 114. What i do not understood is actually how you’re no longer really much more neatly-preferred than you might be now. You are very intelligent. You already know therefore significantly in the case of this matter, produced me personally believe it from a lot of varied angles. Its like women and men are not fascinated unless it’s something to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs outstanding. At all times care for it up!

 115. This website is really a stroll-by for the entire info you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and also you’ll positively uncover it.

 116. Hi there, I discovered your site via Google even as searching for a similar topic, your website got here up, it appears to be like good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 117. I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this site. Thank you, I?¦ll try and check back more frequently. How frequently you update your web site?

 118. Very interesting information!Perfect just what I was looking for! “I live in company with a body, a silent companion, exacting and eternal.” by Eugene Delacroix.

 119. Enjoyed examining this, very good stuff, thanks.

 120. Loving the information on this website , you have done outstanding job on the blog posts.

 121. I as well as my friends have been reading through the great tips located on your web blog while the sudden I had a terrible feeling I never thanked the site owner for those techniques. The young men are actually as a consequence joyful to see them and already have pretty much been having fun with those things. I appreciate you for genuinely indeed thoughtful as well as for figuring out some incredibly good guides most people are really wanting to know about. My honest regret for not saying thanks to sooner.

 122. Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Your website is very useful. Thanks for sharing.

 123. Simply want to say your article is as astounding. The clearness in your post is just cool and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 124. Appreciate it for helping out, wonderful information.

 125. This really answered my problem, thank you!

 126. Thank you for another informative website. Where else may just I am getting that type of info written in such an ideal manner? I have a undertaking that I am simply now working on, and I’ve been at the glance out for such info.

 127. Wohh exactly what I was looking for, appreciate it for posting.

 128. It is in reality a nice and useful piece of information. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 129. I am continuously looking online for tips that can benefit me. Thanks!

 130. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such magnificent information being shared freely out there.

 131. I beloved up to you will receive performed proper here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nevertheless, you command get bought an shakiness over that you want be turning in the following. unwell no doubt come more until now once more since precisely the similar just about a lot ceaselessly inside of case you protect this hike.

 132. I truly appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again

 133. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything. However just imagine if you added some great images or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and videos, this blog could definitely be one of the very best in its niche. Superb blog!

 134. hello!,I love your writing so so much! percentage we keep in touch more approximately your article on AOL? I need an expert in this house to unravel my problem. May be that’s you! Looking forward to peer you.

 135. Hello, thank you in regard to information! I repost in Facebook

 136. Life cannot always go well, but if you keep walking towards the sun, the shadow will hide behind you. Glare, but in the right direction.

 137. Hey, glad that i found on this in yahoo. Thanks!

 138. I see so now i’m following you. Look forward to looking into your web page repeatedly.

 139. Hi there, I check your new stuff daily. Your humoristic style is witty, keep doing what you’re doing!

 140. I real glad to find this web site on bing, just what I was looking for : D as well saved to fav.

 141. We are a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site offered us with helpful information to work on. You’ve done an impressive task and our whole group will probably be grateful to you.

 142. You made some nice points there. I did a search on the issue and found most individuals will consent with your blog.

 143. It’s really a great and helpful piece of info. I’m glad that you shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 144. Great write-up, I?¦m normal visitor of one?¦s website, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a lengthy time.

 145. Great post. I am facing a couple of these problems.